Make a fuss là gì

The article was entitled “Making up with the minimum of fuss: a five-minute beauty routine that every busy woman should know”.

Đang xem: Make a fuss nghĩa là gì

to lớn give sầu too much attention to small matters that are not important, usually in a way that shows that you are worried & not relaxed: the condition of being excited, annoyed, or not satisfied about something, esp.Quý Khách đã xem: Make a fuss nghĩa là gì

about something that is not very important: Các quan điểm của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của những biên tập viên taobontreem.com lớn.com honampholớn.com hoặc của taobontreem.com lớn.com University Press hay của các công ty trao giấy phép. Scientists vày not vị their best work if they are for ever fussing, understandably, about their personal future in the short and medium terms. He has been fussing about fees; distracting attention from the real things by trying to lớn force up students” fees. The argument is put forward that these powers exist in other countries & that we should not be so fussed about them. As a consequence, some addicts decide after a couple of weeks that they are not that fussed about rehabilitation any more. I am not so fussed—as many traditionalists seem khổng lồ be—about reducing the percentage of seats occupied by local authority representatives.


Bạn đang xem: Make a fuss là gì

*

*Xem thêm: Nghĩa Của Từ Buck Là Gì ? Nghĩa Của Từ Bucks Trong Tiếng Việt

*Xem thêm:

*

Thêm công dụng có lợi của taobontreem.com lớn.com taobontreem.com lớn.com vào trang mạng của doanh nghiệp sử dụng ứng dụng size tìm tìm miễn giá thành của Shop chúng tôi.Tìm tìm vận dụng tự điển của công ty chúng tôi tức thì hôm nay cùng chắc chắn rằng bạn ko bao giờ trôi mất từ một lần nữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn honampholớn.com English taobontreem.com lớn.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Chuyên mục: Tổng Hợp