Chia Sẻ

Ý Nghĩa Của Electoral College Là Gì, Tại Sao Trump Ít Phiếu Phổ Thông Hơn Lại Thắng

Cử Tri Đoàn
Để tuân thủ theo các biện pháp phòng ngừa an toàn COVID-19, chỉ những nhân viên được ủy quyền và những người tham gia mới được phép tham dự buổi lễ. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp cho công chúng trên TVW.

Đang xem: Electoral college là gì

Thông Tin về Đại Cử Tri Đoàn từ Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia

Video:Hướng Dẫn về Đại Cử Tri Đoàn

*

Đại Cử Tri Đoàn là một quy trình, không phải là địa điểm hay đoàn thể

Mỗi ứng cử viên tranh cử Tổng Thống trong tiểu bang của quý vị sẽ chọn ra một nhóm người được gọi là các đại biểu cử tri (hay còn gọi là danh sách ứng cử viên để bầu cử). Các đảng chính trị sẽ chọn ra đại biểu cử tri thông qua hệ thống bỏ phiếu kín và tham dự đại hội, thường diễn ra vào mùa xuân của năm bầu cử tổng thống.

taobontreem.comshington có 12 lá phiếu bầu của Đại Cử Tri Đoàn. Số lượng đại biểu cử tri được phân bổ cho mỗi tiểu bang đến từ đoàn đại biểu Quốc Hội của tiểu bang:một đại biểu đại diện cho mỗi dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và một đại biểu đại diện cho mỗi thượng nghị sĩ trong Thượng Viện Hoa Kỳ. Tiểu Bang taobontreem.comshington có 10 dân biểu trong Viện Dân Biểu Hoa Kỳ và hai dân biểu là Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ.

XEM THÊM:  Uwp Là Gì - Universal Windows Platform (

Bốn mươi tám tiểu bang, bao gồm taobontreem.comshington, sử dụng nguyên tắc “được ăn cả, ngã về không”; ứng cử viên tổng thống nào nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong tiểu bang của chúng tôi sẽ có quyền nhận được tất cả lá phiếu bầu của taobontreem.comshington.

Luật được thông qua năm 2019 quy định mỗi đại biểu cử tri bỏ phiếu cho đảng và ứng cử viên tổng thống mà họ làm đại biểu cử tri. Mỗi đại biểu cử tri phải ký tên vào cam kết phục vụ và điền vào lá phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống cho những người được đề cử của đảng đã chỉ định họ. Khi đại biểu cử tri điền vào lá phiếu vi phạm cam kết nói trên hoặc để phiếu trống, đại biểu cử tri đó sẽ được thay thế bằng đại biểu cử tri khác.

Quy Trình và Thủ Tục.

Tổng số năm trăm ba mươi tám đại biểu cử tri toàn quốc bỏ phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Một ứng cử viên phải giành được 270 trong tổng số 538 lá phiếu bầu để trở thành Tổng Thống. Nếu không ứng cử viên tổng thống nào nhận được đa số lá phiếu bầu, Viện Dân Biểu Hoa Kỳ sẽ chọn Tổng Thống và Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ chọn Phó Tổng Thống.

Xem thêm:

Những thành viên xây dựng khung Hiến Pháp thành lập Đại Cử Tri Đoàn như một sự dàn xếp giữa việc bầu chọn Tổng Thống bởi Quốc Hội và việc bầu chọn Tổng Thống bởi phiếu phổ thông. Hiến Pháp Hoa Kỳ nêu rõ “… không Thượng Nghị Sĩ hoặc Dân Biểu, hay Người nào đảm nhận Chức Vụ Có Lợi Tức ở Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Đại Biểu Cử Tri” (Hiến Pháp Hoa Kỳ Điều II, Phần 1).

XEM THÊM:  Core Competencies Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tổng Tuyển Cử – Ngày 3 tháng 11 năm 2020

Khi các cử tri của tiểu bang bỏ phiếu bầu Tổng Thống và Phó Tổng Thống trên lá phiếu Tổng Tuyển Cử, nghĩa là họ đang chọn ra danh sách các đại biểu cử tri sẽ đại diện cho tiểu bang trong Đại Cử Tri Đoàn. Những người được đề cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc Tổng Tuyển Cử Năm 2020 ở taobontreem.comshington sẽ nhận được tất cả 12 lá phiếu bầu của taobontreem.comshington và phiếu bầu tổng thống sẽ gửi12 đại biểu cử triđến Olympia vào ngày 14 tháng 12 để bỏ phiếu cho những người được đề cử.

Tiểu Bang Chứng Nhận – Ngày 3 tháng 12 năm 2020

Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang chứng nhận kết quả bầu cử không muộn hơn ngày 3 tháng 12 năm 2020.

Đại Cử Tri Đoàn – Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Mỗi tiểu bang sẽ triệu tập cuộc họp các đại biểu cử tri vào cùng ngày và gửi phiếu bầu đến Chủ Tịch Thượng Viện và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia.

Kiểm Phiếu Bầu Cử – Ngày 6 tháng 1 năm 2021

Quốc hội tổ chức họp trong một phiên họp chung để kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bỏ phiếu của Đại Cử Tri Đoàn.

Xem thêm: Xây Dựng Ứng Dụng React Với Prisma Là Gì, Prisma Là Gì

Để biết thêm thông tin.

Văn Phòng Đăng Ký Liên Bang và Cơ Quan Quản Lý Hồ Sơ và Văn Khố Quốc Gia quản lý Đại Cử Tri Đoàn. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về Đại Cử Tri Đoàn trên trang web của họ:http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/

XEM THÊM:  Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì, Nhân Viên Tuyển Dụng Tiếng Anh Là Gì

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button